Emma Hagström Molin
 

Född 1980, bor i Stockholm och Malmö. C/D-uppsats i historia (Lunds universitet) om kvinnor och politisk kultur under Gustav Vasas regim, där C-uppsatsen är en fallstudie av Margareta Leijonhufvuds drottningskap, dess funktioner och auktoritet medan D-uppsatsen berör elitens kvinnor och politisk kultur mer allmänt under åren 1544-60 med inriktning mot nätverk, släktförhållanden och personliga relationer med kungen. C-uppsats i bokhistoria om kungakrönikor, om dokument som medel för påverkan inom ramen för den politiska kulturen och hur detta avspeglas i dess typografiska uttryck.

 

Avhandlingsprojekt

Krigsbyteskrönikor
Tre samlingars materialiseringar i 1600-talets Sverige

I mitt avhandlingsprojekt undersöker jag hur tre samlingar ”materialiserades”, det vill säga blev till i en specifik rumslig och tidslig kontext, med hjälp av krigsbyten som togs av den svenska armén under 1600-talet. Vilka betydelser tillskrevs krigsbytessamlingarna i sina nya samlingskontexter, och vilka effekter hade bytena på densamma? Studien omfattar Riksarkivet, Uppsala Universitets bibliotek och Carl Gustav Wrangels privata museum Skokloster slott och krigsbyten tagna i livländska Mitau och Riga, preussiska Braunsberg och Frauenburg och samt på det danska klostret Antvorskov. Jag har valt att använda mig av en samlingsbiografisk metod i min undersökning, vilket betyder att jag gör mina krigsbyten till subjekt i sina egna krönikor. De föremål som jag undersöker, främst arkivhandlingar och böcker, analyseras därför utifrån ett relationellt perspektiv. Det betyder att jag i min analys av olika materialiseringar fokuserar ett spektrum av relationer mellan föremål, människor, samlingar och rum. På så sätt blir det möjligt att förstå både de betydelser som kungar, arkivarier och bibliotekarier en gång tillskrev dessa kontroversiella föremål, samtidigt är det möjligt att synliggöra de ofta helt förbisedda verkningar som olika krigsbyten hade i sina nya sammanhang.

Handledare

Erland Sellberg, institutionen för idéhistoria.
Solveig Jülich, institutionen för idéhistoria.

Intresseområden

1600-talets politiska kultur, historiebruk och historiedidaktik, materiell kultur och konsumtionshistoria, bokhistoria och den tidigmoderna bokmarknaden, typografi och typografiska uttryck, bibliografi, läsningens historia, kvinnor och politik under tidigmodern tid m. m.

Publikationer

”Margareta Leijonhufvuds drottningskap” Historielärarnas Förening Årsskrift, 2006.

 The materiality of war booty books (264 Kb) The case of Strängnäs cathedral library”, Källén, Anna (red.) (2013). Making cultural history: new perspectives on Western heritage Lund: Nordic Academic Press.

”War Booty as Identity Markers in 17th Century Sweden. Archives
and Libraries” Current Issues in European Cultural Studies, Linköping University Electronic Press 2011.

”Materialiseringen av riksarkivet. En objektbiografi över krigsbytet i Mitau 1621”, Lychnos: årsbok för idé- och lärdomshistoria : annual of the Swedish History of Science Society, Lärdomshistoriska samfundet, Uppsala 2013.
 

Kontakt

emma.hagstrom.molin@idehist.su.se