Behörighetsvillkor

Behörig att antas till forskarskolan är den som uppfyller dels grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå, dels särskild behörighet. Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 hp, varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. För att erhålla särskild behörighet krävs minst filosofie magisterexamen i ämnen och inriktningar med relevans för forskarskolan. Det gäller examen från historieämnen och kulturämnen samt kulturhistoriska inriktningar inom estetiska ämnen, medieämnen, religionsämnen och språkämnen.

Antagning och urval

Forskarskolans styrgrupp har beslutat om ett förslag om antagning till forskarskolan i kulturhistoriska studier, medan de formella antagningsbesluten har fattats av de institutioner vid Humanistiska fakulteten, Stockholms universitet, som doktoranderna tillhör.

Grunden för urval av de sökande har varit graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Vid urvalet bedömdes den sökandes tidigare studieresultat, avhandlingsplan och övriga meriter, såsom arbetslivserfarenhet och publikationer efter grundexamen. Intervjuer med en rangordnad tätgrupp av sökande föregick styrgruppens slutliga förslag om antagning till forskarskolan.